Polityka Jakości

Polityka Jakości, Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Celem Polityki jest zapewnienie, iż w prowadzeniu działalności priorytetem dla całej organizacji jest:

 • spełnianie obecnych i przyszłych wymogów klientów;
 • ciągły wzrost poziomu technicznego oferowanych wyrobów i usług;
 • oferowanie usług w zakresie monitorowania i nadzorowania procesów technologicznych;
 • stałe podnoszenie jakości usług osiąganych w sposób nie zagrażający środowisku, bezpiecznych dla naszych klientów;
 • ochrona zdrowia i życia pracowników, poprzez zabezpieczenie odpowiednich środków zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochrony zdrowia, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów finansowych, możliwości technicznych i organizacyjnych Spółki.

Najwyższe Kierownictwo uznaje wdrożony w Spółce Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN IZO 14001:2015, oraz PN-EN 18001:2004 za kluczowy element w działalności Spółki oraz zapewnia:

 • stosowanie udokumentowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz ciągłego doskonalenia jego skuteczności w zakresie: projektowania aparatury ciśnieniowej, rurociągów przemysłowych i technologicznych, projektów budowlanych, technologii oraz automatyki;
 • systematyczną analizę i przestrzeganie wymagań prawa i innych usług uregulowań dotyczących zarówno konfiguracji naszych usług jak też środowiska i bhp;
 • zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, racjonalną gospodarkę odpadami, nadzór nad emisjami;
 • swoje pełne zaangażowanie oraz pozostałego personelu na wszystkich szczeblach do realizacji ustalonych celów;
 • dostęp do informacji z zakresu wpływu działalności Spółki na środowisko dla wszystkich zainteresowanych;
 • odpowiednie zarządzanie procesami tak, aby unikać ich negatywnego wpływu na ludzi i środowisko oraz zwiększać skuteczność i efektywność organizacji w osiąganiu celów;
 • zatrudnianie odpowiedniej kadry, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje w tym w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • wdrażanie nowych technologii i doskonalenie jakości usług zgodnie z rosnącymi wymaganiami klientów;
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
 • zapewnianie zasobów i środków na wdrożenie niniejszej Polityki;
 • realizację zakupów tylko u sprawdzonych dostawców.